Regulamin

REGULAMIN SERWISU SUPERSTARSI.PL

 I. Definicje

 1. Administrator- Sąsiedzi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żytnia 16/14, 01-014 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314343, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł oraz numer NIP 5272585448

 2. Serwis- platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem http:www.ebobas..pl stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca Materiały udostępniane Użytkownikom

 3. Zawartość– Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy lub ich opracowania

 4. Dane– wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis

 5. Materiały- wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Użytkowników

 6. Użytkownik– Korzystający i/lub Udostępniający

 7. Korzystający– każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością

 8. Udostępniający– każda osoba, która umieści jakikolwiek materiał w ramach Serwisu
 9. Profil Użytkownika– zbiór danych podany przez Udostępniającego (zdjęcia, filmy, opis) zamieszczonych w Serwisie, pozwalający Udostępniającemu na komunikację z innymi Udostępniającymi za pomocą m.in. tablicy, zaczepek, subskrypcji, wiadomości, wpisów na blogach czy forum oraz korzystanie w pełni ze wszystkich funkcjonalności  i atrakcji organizowanych przez Serwis.
 10. Bazar  – dział Serwisu, za pośrednictwem którego posiadacze Profilu Użytkownika  mogą samodzielnie dokonywać wymiany, zakupu oraz sprzedaży rzeczy ogłaszanych przez inne Profile Użytkowników. Z możliwości ogłaszania wyłączone są artykuły spożywcze oraz produkty, których obrót regulowany jest przez ustawę Prawo Farmaceutyczne, czyli leki, produkty OTC, produkty medyczne i inne. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń zawierających rzeczone produkty.
 11. Tablica – narzędzie do komunikacji z innymi użytkownikami dostępne w Profilu Użytkownika oraz Profilu biznesowym, dzięki któremu można na bieżąco zamieszczać wpisy, poddawać je ocenie „Lubię to” czy inicjować dyskusję.
 12. Subskrypcja – narzędzie Serwisu umożliwiające posiadaczowi Profilu Użytkownika otrzymywanie bezpłatnych powiadomień o aktywnościach Administratora oraz innych Profili Użytkowników. Jednocześnie Administrator udostępnia posiadaczowi Profilu Użytkownika funkcję wyłączania powiadomień oraz blokowania innych Profili Użytkowników.
 13. Biuro prasowe- część portalu, w której można znaleźć informacje na temat portalu superstarsi.pl i prowadzonych przez niego akcji oraz aktualności o projektach i wydarzeniach, w których portal superstarsi.pl uczestniczy.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Twórcą, administratorem oraz właścicielem wszelkich praw do Serwisu jest Administrator.

 2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.superstarsi.pl jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Na Serwis składają się Dane i Materiały. 

 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 8 i nowsze, Firefox 8 i nowsze, Opera 11 i nowsze, Safari 5 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail,
 4. Serwis powstał w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z Zawartością i umieszczania na nim Materiałów na zasadach opisanych w Regulaminie. Jakiekolwiek inne korzystanie z Zawartości lub Serwisu stanowi działanie zabronione i narusza prawa Administratora bądź innych Użytkowników.  
 5. Administrator nie jest inicjatorem transmisji Materiałów, nie wybiera Użytkowników oraz, z zastrzeżeniem warunków opisanych dalej w Regulaminie, nie usuwa ani nie modyfikuje Materiałów.

 6. Każdy Użytkownik może być zarówno Korzystającym i Udostępniającym. Korzystanie jest niezależne od Udostępniania i na odwrót. 

 7. Wszelkie prawa do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej Serwisu i Danych stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 8. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub z niego korzystanie. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych lub Materiałów. 

 9. Zabroniona jest reklama sklepów internetowych oraz rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej jak też uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub Zawartości lub w związku z nimi bez zgody Administratora. W przypadkach tego typu naruszeń  Administrator ma prawo usunąć Profil Użytkownika, Profil Biznesowy wraz z reklamą miejsca i/lub usługi przyjaznej rodzinie z dziećmi. 
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w Profilach biznesowych oraz treść  ogłoszeń o imprezach, akcjach i promocjach. Wyjątkiem są Profile biznesowe polecane przez Serwis oraz ogłoszenia, których patronem jest Serwis.  
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

 III. Postanowienia dotyczące Korzystających

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Korzystającego poczynienia żadnych formalności, w tym rejestracji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.

 3. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.

 4. Korzystanie z Materiałów odbywa się w zakresie określonym przez Udostępniającego Materiały zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.

 5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu. Korzystający z Serwisu, świadomie lub przypadkowo, w sposób zgody bądź niezgodny z Regulaminem oświadcza że korzystając z Serwisu jest świadom tego że:

  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego Udostępnionych. Korzystający w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.

  2. poza uprawnieniami jakie wynikają z możliwości Udostępniania Materiałów, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;

  3. podczas korzystania z Serwisu może być narażony na zapoznanie się z Zawartością, która może naruszać jego prawa, dobra osobiste, przekonania, uczucia, dobre obyczaje, tajemnicę, know how i godzi się na takie narażenie lub naruszenie;

  4. w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi; 

 6. Korzystający przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczone w ramach Zawartości porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność lub możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad. 

 7. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków Korzystania z Serwisu, o czym poinformuje w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, poprawność, zupełność lub formę Materiałów umieszczanych w ramach Serwisu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.

 

IV. Postanowienia dotyczące Udostępniających

 1. Udostępnianie oznacza umieszczenie przez Użytkownika intencjonalnie lub przypadkowo jakichkolwiek Materiałów w ramach Serwisu lub ich dozwolone zgodnie z Regulaminem usunięcie, edycja lub modyfikacja. Udostępnianie może polegać na:

  1. umieszczeniu przez Udostępniającego w ramach Serwisu swojego Profilu i posługiwania się Profilem zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi dla Udostępniającego w ramach Serwisu w danej chwili.

  2. zamieszczanie w ramach Zawartości tekstów, komentarzy, wizerunków, nagrań lub innych Materiałów, na których umieszczenie zezwalają Udostępniającemu funkcjonalności Serwisu w danej chwili; 

  3. prowadzeniu przez Udostępniającego bloga; 

  4. modyfikowaniu, edytowaniu lub usuwaniu Materiałów, które Udostępniający sam zamieścił w Zawartości;

 2. Udostępnianie Materiałów wymaga rejestracji przez Użytkownika w ramach Serwisu przy wykorzystaniu formularza znajdującego się pod adresem internetowym: www.superstarsi.pl/rejestracja i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony. 

 3. Po dokonaniu rejestracji, zgodnie z ust. 2 Udostępniający będzie mógł korzystać z konta dostępnego w ramach Serwisu po podaniu hasła i loginu. Login musi być unikalny w ramach Serwisu oraz nie może naruszać niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej, ani dobrych obyczajów.

 4. Udostępnianie odbywa się wyłącznie w oparciu o funkcjonalności dostępne dla Udostępniającego w danej chwili w ramach Serwisu. Udostępniający ma prawo do określenia zakresu udostępnienia udostępnionych przez niego Materiałów zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.

 5. Udostępniający zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.

 6. Materiały mogą być udostępnianie w ramach Serwisu wyłącznie w jednym z następujących formatów: jpg. Żaden z Plików nie może być większy niż 2 MB. 

 7. Każdy z Udostępniających jest uprawniony do umieszczenia i utrzymania w ramach Serwisu w jednym czasie Materiałów, których łączna objętość nie będzie przekraczać 2 MB. Administratorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia do umieszczenia lub prawo do usunięcia Materiałów, których rozmiar przekroczy podaną powyżej wartość.

 8. Udostępnienie Materiałów w ramach Serwisu następuje zgodnie z instrukcją opisaną w ramach funkcjonalności Serwisu. 

 9. Udostępnienie Materiału następuje w chwilą gdy choćby jeden z Użytkowników Serwisu może zapoznać się z Materiałem w sposób zgodny z Regulaminem;

 10. Udostępniając dany Materiał Udostępniający oświadcza, że:

  1. jest wyłącznym twórcą, wykonawcą i producentem Materiału i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawnionych do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania wizerunkiem, głosem, nazwiskiem, pseudonimem, danymi, informacjami, sloganami, znakami, symbolami występującymi w Materiale, bądź najpóźniej przed udostępnieniem Materiału w ramach Serwisu nabędzie te prawa lub uzyska zezwolenia lub zgody od wszystkich podmiotów uprawnionych, w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału zgodnie z Regulaminem;

  2. jego osoba, wizerunek, nagranie wizualne, dźwiękowe lub audiowizualne z jego udziałem lub przez niego stworzone lub umieszczone przez niego komentarze, opisy, teksty, utwory, artystyczne wykonania, lub inne treści lub wypowiedzi mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Udostępniający zwalania Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie

  3. Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, ani dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania; 

  4. jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania udostępnionym Materiałem w zakresie wynikającym z Regulaminu, a jego prawa do Materiału i jego zawartości nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Udostępniający gwarantuje, iż rozporządzenie przez niego Materiałem po jego Udostępnieniu nie wpłynie na uprawnienia Administratora Serwisu.

  5. zwolni Administratora, jego właścicieli, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

 11. Udostępniający z chwilą udostępnienia Materiału wyraża nieodwołalną zgodę (udziela licencji niewyłącznej) na korzystanie z Materiału w zakresie udostępniania tych Materiałów w ramach Serwisu, jako części Zawartości, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym Użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Udostępniający upoważnia Administratora do układania i porządkowania Materiałów według różnych kryteriów, w tym jako najlepsze Materiały, najczęściej wyświetlane / odtwarzane, najczęściej komentowane itp. itd. I udostępniania takich zestawień w ramach Serwisu.

 12. Udostępniający zezwala Administratorowi na korzystanie z Materiałów w ramach informowania o Serwisie i jego promocji oraz promowaniu działalności Administratora, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności.

 13. Udostępniający zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani on ani wszystkie podmioty uprawnione do danego Materiału nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Udostępniający najpóźniej w chwilą Udostępnienia Materiału, uzyska niezbędne zgody i zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.

 14. Udostępniający przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Licencja i zgody, o których mowa w ust. 11 i 12 wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Udostępniającego i innych podmiotów uprawnionych do Materiału. Rozwiązanie licencji następuje wyłącznie poprzez skuteczne usunięcie danego Materiału przez Udostępniającego zgodnie z Regulaminem.

 15. Udostępniający wyraża zgodę i upoważnia Administratora w ramach uprawnień opisanych w ust. 11 i 12 do wykonywania praw zależnych do Materiałów i nimi dysponowania. Administrator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian w Pliku i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. 11 i 12.

 16. Dla uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż Serwis może mieć w całości lub części charakter komercyjny i niekomercyjny, mogą być na nim umieszczane dowolne reklamy, a za jego pomocą mogą być świadczone dowolne usługi. Korzystanie z Serwisu lub Zawartości, przez osoby trzecie, w ramach licencji udzielonych zgodnie z Regulaminem może być płatne lub bezpłatne. 

 17. Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność Materiałów i Danych w ramach Serwisu tak dla Udostępniającego jak i Użytkowników, za zniekształcenia w Materiałach i Danych, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępnie do Serwisu lub jego części. Administrator zastrzega możliwość likwidacji Serwisu lub jego części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowolnych zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Serwisu w inny serwis.

 V. Dane Udostępniających

 1. W momencie rejestracji, zgodnie z IV pkt. 2 Regulaminu, Udostępniający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach:

  1. obsługi uczestnictwa Udostępniającego w portalu ebobas.pl;
  2. marketingu bezpośredniego lub pośredniego towarów lub usług Administratora
  3. marketingu bezpośredniego lub pośredniego towarów lub usług podmiotów innych niż Administrator
  4. przesyłania Udostępniającym informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu.


 2. Zgoda ma charakter dobrowolny. Dane będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 3. Udostępniający oświadcza, iż został poinformowany, że Administratorem danych, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest Administrator oraz, że służy mu (Udostępniającemu) prawo dostępu do treści podanych przez niego danych oraz prawo do ich poprawiania. 

 4. Udostępniający wyraża również zgodę na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany przez Udostępniającego w formularzu rejestracyjnym.

 5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Udostępniającego od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, stosownymi dokumentami lub poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. W przypadku nieprzesłania kserokopii lub jeżeli kserokopia dokumentu będzie budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy. 

 6. W przypadku otrzymania przez Administratora wiadomości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Udostępniającego, uzyskuje on uprawnienie do wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych i/lub natychmiastowego zablokowania konta Udostępniającego do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

VI. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Serwisu nie monitoruje Materiałów tam Udostępnianych, ani modyfikacji tych Materiałów.

 2. W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie Zawartości w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania Administrator powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu Zawartości będących przyczyną naruszenia. 

 3. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  1. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną 

  2. w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;

  3. w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem, 

  4. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia danego Materiału lub Danych;

  5. zawiadomienie będzie zawierać szczegółowy opis Materiału lub Danych, których dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tej Zawartości;

  6. zawiadomienie będzie zawierać wskazanie podstawy prawnej naruszenia i uzasadnienie żądania usunięcia danego Materiału lub Danych;

 4. Administrator Serwisu powiadomiony w sposób opisany w ust. 3, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał lub Dane z Serwisu. Ewentualne dalsze roszczenia lub żądania uprawniony może kierować wyłącznie do Udostępniającego dany Materiał lub Dane.

 5. W przypadkach oczywistego naruszenia zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej na adres [email protected] zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 3, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone do treści wiadomości w formacie PDF.

 6. Administrator Serwisu może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 3. W przypadku skierowania żądania zawiadomienia, o którym w ust. 3, Administratora uznaje się za powiadomionego z momentem złożenia takiego zawiadomienia przez uprawnionego.
 7. Wszelkie prawa do tekstów utworów umieszczonych na stronach Listy Przebojów Dwóch Stuleci przysługują ich autorom. Teksty oraz ich ewentualne tłumaczenia są umieszczane w celach informacyjnych i edukacyjnych, a nie komercyjnych, oraz służą do użytku prywatnego użytkowników. Jeśli właściciel praw do konkretnego  utworu nie życzy sobie, aby tekst był umieszczony, uprzejmie prosimy o wysłanie e-maila na adres [email protected]Tekst zostanie usunięty, a zgłaszający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

VII. Procedura zablokowania konta Udostępniającego i Zawartości

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Udostępniającego w każdym przypadku naruszenia przez Udostępniającego któregokolwiek z postanowień Regulaminu. Zablokowanie konta oznacza uniemożliwienie korzystania z wszystkich uprawnień związanych z posiadaniem konta.

 2. Utworzenie nowego konta przez Udostępniającego, którego konto zostało uprzednio zablokowane wymaga zgody Administratora. Administratorowi przysługuje prawo zablokowania konta, które nie uzyskało jego akceptacji (jw.). 

 3. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania dostępu do Materiałów umieszczonych w Serwisie niezgodnie z Regulaminem bez konieczności powiadomienia o tym Udostępniającego.

 4. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia lub zablokowania dostępu do Danych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny lub zamiany tych Danych na inne.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do poinformowania innych Użytkowników o stosowaniu nieuczciwych praktyk przez zablokowanego Użytkownika na jego zablokowanym koncie. Odpowiednia informacja musi być  napisana na czerwono .

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.superstarsi.pl/strona/regulamin. 

 2. Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany takie nie wymagają uzasadnienia. Administrator będzie informował Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez informacje zawarte w ramach Serwisu. Obowiązuje wersja Regulaminu zamieszczona w danej chwili pod adresem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 3. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy przez:

  1. Udostępniającego polega na usunięciu przez niego Konta z Serwisu

  2. Administratora poprzez zablokowanie konta Udostępniającego zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie;

 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub jego nowej wersji Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób. W przypadku Udostępniającego jego konto zostanie zlikwidowane bądź zablokowane zgodnie z Regulaminem, a umowa z Administratorem rozwiązana w rybie natychmiastowym. 

 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
webstar 2012